Thuiswerk Nieuws

Inspecteur van Inspectie SZW controleert ook thuiswerkplek

Organisaties moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Om dat te controleren kunnen er inspecteurs van Inspectie SZW op de stoep staan. Zij controleren op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) binnen organisaties en moeten altijd toegang krijgen tot het pand, de werkplek en alle andere plaatsen die de inspecteur wil onderzoeken. Dat kan ook de thuiswerkplek zijn.

Werkgevers en werknemers kunnen een bezoek van Inspectie SZW niet weigeren. De inspecteur heeft toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt hierbij misschien vooral aan de kantoorruimtes, de fabriekshal en vrachtwagens of andere vervoersmiddelen. Maar ook op thuiswerkplekken mag de inspecteur komen kijken.

Thuiswerkers moeten inspecteur thuis toegang verlenen

Hoewel misschien niet alle thuiswerkers zitten te wachten op een huisbezoek, kunnen zij de inspecteur de toegang tot de thuiswerkplek niet weigeren. Op grond van de Arbowet mag de inspecteur de woning van een thuiswerker bekijken, ook als de bewoner daar geen toestemming voor geeft. Een woning is natuurlijk ook een privéruimte. Daarom heeft de inspecteur, ook al heeft hij bevoegdheden bij een bedrijfsbezoek, niet volledig vrij spel:

  • De inspecteur moet altijd eerst toestemming vragen, mondeling of schriftelijk.
  • Geeft de werknemer geen toestemming, dan mag de inspecteur de woning pas betreden als hij hier een schriftelijke machtiging voor heeft.
  • De inspecteur moet zich vooraf legitimeren.
  • De inspecteur moet de werknemer ruim op tijd inlichten over zijn bezoek. Samen maken ze een afspraak over de datum en het tijdstip van het bezoek.
  • De inspecteur mag niet alleen komen. Er moet altijd een tweede inspecteur bij zijn.
  • De werknemer mag vragen om de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke inspecteur.

Verplichtingen van inspecteur liggen vast in gedragscode

Welke verplichtingen een inspecteur heeft en hoe hij zich moet gedragen tijdens een controle staat in de gedragscode van Inspectie SZW. Op basis van de gedragscode moeten inspecteurs ook goed nadenken over de sanctie die ze de werkgever opleggen bij een overtreding. Een inspecteur kan niet zomaar een buitenproportioneel hoge sanctie opleggen, alleen maar omdat hij met het verkeerde been uit bed is gestapt of omdat hij de werkgever niet aardig vindt.

Bron: rendement.nl
Datum: 15-02-2019

Aantal thuiswerkers in vijf jaar tijd met 300.000 toegenomen

Sinds 2013 zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Het aantal is in vijf jaar tijd toegenomen met meer dan 300.000 thuiswerkers. De stijging was daarbij het grootst bij vrouwen. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis. Dat is bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 was het aandeel nog 34 procent.

Relatief meer mannen dan vrouwen werken thuis, maar dit verschil is in de afgelopen jaren wel kleiner geworden. In 2017 werkte 38 procent van de mannen thuis en 35 procent van de vrouwen. In 2013 was dat respectievelijk 37 procent en bijna 32 procent.

Onder vrouwen nam vooral de groep die gewoonlijk thuiswerkt toe. Dit is de groep die standaard in of vanuit de eigen woning werkt. Het aandeel incidenteel thuiswerkende vrouwen is ook licht gegroeid. Zij werken vaak op een ander adres dan hun huisadres, maar ook weleens – al dan niet op een vaste dag – thuis.

Ook onder mannen nam het aandeel dat incidenteel thuiswerkt tussen 2013 en 2017 iets toe. Het aandeel mannen dat gewoonlijk thuiswerkt, bleef vrijwel gelijk.

Zelfstandig

Het gewoonlijk vanuit huis werken komt naar verhouding vaak voor onder zzp’ers. Vooral het aandeel vrouwelijke zzp’ers dat gewoonlijk thuiswerkt nam toe. Het aandeel steeg van 48 procent in 2013 naar 56 procent in 2017.

Ook meer vrouwen met een vaste arbeidsrelatie in loondienst zijn gaan thuiswerken: 9 procent deed dit in 2017 gewoonlijk en 28 procent incidenteel.

Beroepen

De groep thuiswerkers is naar verhouding het grootst bij vrouwen met een creatief of taalkundig beroep, namelijk 71 procent. Ook bij vrouwen in een managersfunctie (70 procent) of met een ICT-beroep (68 procent) was dit aandeel groot.

Onder mannen was het aandeel thuiswerkers het grootst bij mannen met een ICT-beroep (69 procent) en met pedagogische beroepen (68 procent).

Bron: nu.nl
Datum: 24-03-2018

 

Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

In 2015 werkten bijna 3 miljoen van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen (36 procent) wel eens thuis of vanuit thuis. Van deze thuiswerkers doet 62 procent dat incidenteel. Dat wil zeggen dat ze op een ander adres dan hun huisadres werken maar ook wel eens – al dan niet op een vaste dag – thuis werken. Onder docenten komt thuiswerken het vaakst voor: 66 procent werkt incidenteel thuis.
De overige 38 procent van de thuiswerkers werkt gewoonlijk thuis of gebruiken de eigen woning als uitvalsbasis, zoals zelfstandige schrijvers of fotografen.

Meer overwerk en hogere werkdruk onder incidentele thuiswerkers

Incidenteel thuiswerkende werknemers werken beduidend vaker over (83 procent) dan niet-thuiswerkers (62 procent) en werknemers die gewoonlijk thuiswerken (67 procent). Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.
Onder werknemers werken vooral managers, ICT’ers en docenten frequent incidenteel thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren relatief vaak een hoge werkdruk. Ook zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken ervaren relatief vaak een hoge werkdruk, vaker dan werknemers.

Privé-werkbalans incidentele thuiswerkers het vaakst verstoord

Werknemers en zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, werken niet alleen het meest over en kennen het vaakst een hoge werkdruk. Ze geven daarnaast het vaakst aan dat zij familieactiviteiten verwaarlozen vanwege het werk. Onder incidenteel thuiswerkende werknemers geeft 61 procent aan dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet. Onder zelfstandig ondernemers die weleens thuiswerken, geldt dit voor bijna 70 procent.

Het werk heeft in het algemeen minder te lijden onder familie-activiteiten dan de familie onder het werk. Werkenden die incidenteel thuiswerken, geven ook nu weer het vaakst aan dat het werk lijdt onder privé-activiteiten: 36 procent van de werknemers en 51 procent van de zelfstandig ondernemers die incidenteel thuiswerken, verwaarloost het werk weleens vanwege de familie.

Bron: cbs.nl
Datum: 25-01-2017

Werkzoekenden UWV gemiddeld steeds ouder

In 25 jaar is het aantal werkzoekenden via het UWV sterk verouderd. 

In 1990 was nog een op de vijf werkzoekenden 45 jaar of ouder. Vorig jaar was dat ruim de helft van het ledenbestand.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft bekendgemaakt.

Volgens het statistiekbureau is de toename te verklaren door de vergrijzing van de samenleving. In 2014 woonden ruim anderhalf keer meer ouderen in Nederland dan in de jaren negentig.

Daarnaast is de arbeidsparticipatie van 55-plussers flink toegenomen. In 1990 was het voor werknemers vaker mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan of een WAO-uitkering te ontvangen. Ook schrijven minder jongeren zich in als werkzoekende bij het UWV.

Bron: nu.nl
Datum: 21-08-2015

Wet werk en zekerheid is een feit: wat betekent dit nu?

De Wet Werk en Zekerheid werd vorig voorjaar aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. De eerste maatregelen gingen begin dit jaar al in, maar vanaf 1 juli is de wet volledig van kracht. De wet moet het ontslagrecht sneller en goedkoper maken, flexwerkers helpen en meer WW’ers aan het werk krijgen.

De Wet Werk en Zekerheid treedt woensdag in werking en daarmee gaan de regels voor ontslag en flexwerk op de schop. Iets waar álle werkenden mee te maken kunnen krijgen. Een overzicht in vogelvlucht.

De ontslagroute is vanaf vandaag een stuk overzichtelijker. Uitkeringsinstantie UWV is voortaan dé aangewezen instantie voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag na 2 jaar ziekte. Ontslag om een andere reden, zoals bij een conflict, moet voortaan aan de kantonrechter worden voorgelegd.

In dat geval moet de baas een ‘dik’ dossier over het disfunctioneren van een medewerker hebben opgebouwd. Ontbreekt dat, dan verwijst de kantonrechter het ontslag naar de prullenbak wegens het ontbreken van een redelijke grond.Voor de werknemers wordt het makkelijker om in (hoger) beroep te gaan tegen ontslag.

Als ontslag een feit is, krijgt in de nieuwe wet een werknemer een geldbedrag mee in de vorm van een transitievergoeding.Dit bedraagt een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar en is gemaximaliseerd tot 75.000 euro. Dat pakt voor veel werknemers een stuk ongunstiger uit dan de oude kantonrechtersformule.

Negatief

Het idee is dat dit het voor ondernemers makkelijker maakt om vaste medewerkers te ontslaan. Deskundigen verwachten dan ook dat het aantal ontslagzaken toeneemt. Met name voor de 40-plussers met veel dienstjaren kan dit negatief uitpakken. De 50-plussers zijn beter beschermd; voor hen geldt een overgangsregeling.Een ander verhaal is het voor ouderen. Zij zijn waarschijnlijk ook sneller aan de beurt. Een baas mag het contract van zijn medewerker opzeggen wanneer hij de aow-leeftijd (of een afwijkende pensioenleeftijd) heeft bereikt. Daarvoor is geen toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter.

Kortere ww

Dan is er ook nog de inkorting van de ww-periode. Vanaf 1 januari 2016 wordt die geleidelijk afgebouwd naar 24 maanden. Dat was tot vandaag maximaal 38 maanden. Alleen medewerkers met veel dienstjaren kunnen die hele periode volmaken. Immers, de periode dat iemand gewerkt heeft, bepaalt hoe lang hij recht heeft op een ww-uitkering. Voor iedereen die in de ww zit, geldt vanaf nu al na 6 maanden een acceptatieplicht. Dat betekent dat zij al het werk dat wordt aangeboden moeten accepteren. Zo niet, dan kunnen ze worden gekort op hun ww-uitkering.

Flexwerk

Flexibele krachten krijgen nu eerder een vast contract. Binnen 2 jaar mogen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten.Daarna moet de medewerker een vast contract krijgen. Wil de werkgever dat niet, dan moeten daar 6 maanden tussen zitten voordat de medewerker opnieuw een tijdelijk contract mag krijgen. Tot nu toe konden er drie contracten in 3 jaar worden gegeven voordat een vast contract volgde, of moesten er 3 maanden tussen zitten.

Doorbetalen

De positie van flexkrachten moet ook worden versterkt doordat werkgevers hen voortaan moeten betalen als ze niet worden opgeroepen of als ze hun werk niet kunnen doen door omstandigheden waar ze zelf geen directe invloed op hebben.Wel kan een werkgever in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat dit niet geldt in de eerste 6 maanden dat een oproepkracht in dienst is. Dat geldt eveneens voor uitzendkrachten. In cao’s kan die periode worden opgerekt tot maximaal 1,5 jaar.

Daarnaast moeten uitzendkrachten na maximaal 5,5 jaar in dienst komen van het uitzendbureau, en krijgen payrollers dezelfde ontslagbescherming als vaste krachten. Een opdrachtgever moet een goede reden hebben om een payroller te ontslaan. Ontbreekt die, dan zit het payrolbedrijf aan de medewerker vast.

Experts hebben wel hun bedenkingen over het flexwerk; er zijn bijvoorbeeld signalen dat werkgevers willen voorkomen dat na 2 jaar een vast dienstverband ontstaat. Dat zal naar verwachting vaker gebeuren bij werknemers die makkelijk vervangbaar zijn. Is iemand inmiddels langer dan 2 jaar in dienst? Dan is de werkgever bovendien bij ontslag verplicht om de transitievergoeding te betalen aan de flexwerker.

Bron: AD
Datum: 01-07-2015

Werklozen met ‘thuiswerk’ opgelicht

Internetoplichters benaderen werklozen die hun cv op banensites hebben staan, met aanbiedingen voor thuiswerk à 16,90 euro per uur. Wel moet eerst een softwarepakket voor 99 euro worden aangeschaft voordat met het werk kan worden begonnen. Daarvoor waarschuwt FraudeHelpdesk.

Minstens tien kandidaten hebben het UWV, waarvan zij een uitkering ontvangen, gemeld dat het om bedrog gaat; vier van hen hebben daadwerkelijk betaald en nooit meer iets vernomen.
Misbruik

Ditmaal maken de fraudeurs met deze bekende vorm van vacaturefraude misbruik van de naam van NCO Group Nederland, een Amerikaanse multinational. De oplichters doen het voorkomen alsof het bedrijf in Amsterdam is gevestigd, maar de onderneming heeft geen vestigingen in Nederland.
Assessment

Werkzoekenden krijgen een e-mail waarin ene Els Wijers, HR-manager van NCO, hen wijst op het thuiswerk. Zij heeft de cv’s gelezen en zegt dat de kandidaat waarschijnlijk wel geschikt is.

Om het geloofwaardig te maken moet de aspirant-thuiswerker via de computer eerst een assessment (geschiktheidstest) doorlopen. Daarvoor dient in een aantal gevallen het softwareprogramma te worden gekocht terwijl andere kandidaten opdracht krijgen voor het plaatsen van Marktplaatsadvertenties. De boeven beweren ijskoud dat het UWV de kosten voor het softwarepakket vergoedt.
Witwassen

‘Manager Wijers’ zegt ook dat het geld van de eigen bankrekening moet worden overgemaakt om de identiteit te kunnen controleren. Dit kan erop duiden dat men die rekening wil gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Naast de naam Wijers worden overigens ook nog andere namen genoemd waaronder de HR-manager zich voorstelt.

Het UWV heeft aangifte gedaan bij de politie.

Bron: blikopnieuws
Datum: 20-04-2015

Thuiswerken wordt een wettelijk recht

Er komt een wettelijk recht op thuiswerken en flexibel werken. De wet moet ervoor zorgen werknemers hun baan en zorgtaken beter kunnen combineren.

De Eerste Kamer heeft daar dinsdag met een ruime meerderheid mee ingestemd. De Tweede Kamer deed dat vorig jaar oktober al.

Het wettelijk recht wordt geregeld in een initiatiefwetsvoorstel van CDA en GroenLinks. De eerste versie was al in 2010 ingediend. De laatste versie werd vorige week verdedigd in de Eerste Kamer door GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman (zij was een van de twee indieners) en CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

In de Eerste Kamer stemden VVD en PVV tegen. Behalve de indieners CDA en GroenLinks waren ook de PvdA, SP, D66, SGP, OSF, PvdD en 50Plus voor. VVD en PVV waren tegen.

Niet absoluut

De wet moet het combineren van een baan en met zorgtaken makkelijker maken, maar het recht op flexibel of thuiswerken is niet absoluut. De wet geeft werknemers het recht om een verzoek in te dienen en legt bij de werkgever de verplichting om daar vervolgens serieus naar te kijken.

Afwijzen kan alleen om ”zwaarwegende bedrijfsredenen”. ”Een simpel ‘zo-doen-we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet”, aldus de indieners van de wet.

Alleenstaande ouders

Het is hun bedoeling dat het voor werknemers makkelijker wordt om een dag thuis te werken, of om hun werktijden aan te passen aan bijvoorbeeld de schooltijden. Alleenstaande ouders krijgen met de wet in de hand meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen hoeven te voelen om minder te gaan werken.

Ook mantelzorg wordt door de wet makkelijker. De arbeidsmarkt van 9.00 tot 17.00, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits belemmeren veel werknemers daar nu nog in, stellen GroenLinks en het CDA.

Bron: nu.nl
Datum: 14-04-0215

Helft thuiswerkers vindt zichzelf productiever dan op kantoor

De helft van de werknemers die vanuit huis werkt, vindt zichzelf daar productiever dan op het kantoor.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Dell en Intel onder bijna vijfduizend werknemers.

Een derde van de respondenten zegt zich even productief te voelen, terwijl ruim een tiende vindt dat hij of zij minder doet wanneer er vanuit huis gewerkt wordt.

Bijna de helft van de thuiswerkers zegt minder stress te voelen en een derde slaapt meer. Daartegenover staat dat 38 procent van de respondenten meer snoept en 20 procent zegt minder te leren tijdens het thuiswerken. De respondenten zeggen thuis ook meer afleiding te hebben van hun partner, kinderen, ouders en huisdieren.

Wel wordt het kantoor gezien als de belangrijkste plek om te werken. Bijna alle respondenten zeggen hier wel eens tijd door te brengen. Gemiddeld werken ze 29 uur per week op kantoor en vijf uur vanuit huis. Vier uur wordt doorgebracht op een locatie buiten het huis of het kantoor, vaak gaat het hier om een koffie-afspraak met een klant.

Bron: nu.nl
Datum: 04-12-2014

Kamermeerderheid voor recht op thuiswerken

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel om werknemers het wettelijk recht te geven op flexibel werken en thuiswerken.

PvdA en SP spraken donderdag hun steun uit voor dit plan van het CDA en GroenLinks. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg gaat het plan ”met een positief advies’’ voorleggen aan zijn fractie. Hij vindt het belangrijk dat ”met deze wet een maatschappelijke norm wordt gezet’’.

Met hun initiatiefwetsvoorstel willen de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) ervoor zorgen dat werknemers hun werk en zorgtaken beter kunnen combineren.

De werkgever moet zo’n verzoek dan serieus overwegen, maar mag er om zwaarwegende redenen wel van afwijken.

Volgens Van Hijum is het noodzakelijk om dit thema bespreekbaar te maken op de werkvloer, vooral vanwege bezuinigingen in de zorg en sociale zekerheid die op gezinnen afkomen.

De VVD is kritisch. “Wij onderschrijven het doel van flexibel werken maar in deze wet wordt de flexibiliteit wel heel erg op het bordje van de werkgever gelegd”, zegt Tamara van Ark (VVD).

Het stoort de liberalen dat flexibel werken en thuiswerken bij wet geregeld wordt, in plaats van in goed gesprek met werkgever en werknemer.

Bron: ANP
Datum: 09-10-2014

Rutte: ‘Ook onze Koning is thuiswerker’

De bouw van werkruimte in de tuin van Koning Willem-Alexander is nodig om hem de gelegenheid te bieden ook buiten kantooruren te werken. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer die kritische vragen over ondermeer de bouw heeft gesteld.

Volgens de premier is Willem-Alexander een hard en efficiënt werkende vorst die ‘zijn arbeid ook in de avonduren verricht.’ Bovendien kan de Koning ’s avonds niet in zijn werkpaleis Noordeinde terecht omdat dat buiten kantooruren niet is bemenst.

De container-achtige werkplek van Willem-Alexander, die in de tuin van villa Eikenhorst zal komen te staan, gaat ongeveer vier ton kosten.

De ontwerpbegroting voor de Koning wordt aanstaande dinsdag in de Kamer behandeld.

Bron: RTL Nieuws
Datum: 04-10-2014